Projecten

Adviseren

 • Advies en visieontwikkeling voor Ministerie van Veiligheid en Justitie rond concept beleidskader herstelbemiddeling (RJN).
 • Advies en ontwikkeling herstelplan RJN/DJI resulterend in een instrument voor het opstellen van herstelplannen per penitentiaire inrichting.
 • Lid commissie herijking van de methode van de Exodushuizen.
 • Advies en procesbegeleiding ‘Forum 15’: toekomstbestendig beleid voor het European Forum for Restorative Justice.
 • Advies rond implementatie van herstelrecht vanuit EU slachtofferrichtlijn in EU project ‘Restorative Justice in Europe – Safeguarding Victims & Empowering Professionals’.
 • Advies en onderzoek pilot ‘Wachttijd is hersteltijd’ en vervolgpilot ‘Klant is Koning’ bij politie eenheid Amsterdam gericht op inzet van mediation in strafzaken en vroegtijdig probleemoplossend werken door de politie.
 • Advies en begeleiding bij het opstellen van herstelplannen door diverse Penitentiaire Inrichtingen.
 • Mee opstellen Proeve van Wetgeving / Voorstel van Wet invoering herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering inclusief strategische ambtelijke en politieke lobby en veldlobby.
 • Meeschrijven aan materiaal ten behoeve van de interventie ‘Handle with care’ bij huiselijk geweld.
 • Organisatieadvies met betrekking tot de implementatie van herstelrecht in de werkwijze van de organisatie.

Trainen

 • Masterclasses herstel- en slachtoffergericht werken voor medewerkers van penitentiaire inrichtingen, geestelijk verzorgers en reclasseringswerkers.
 • Opleidingen herstelrecht en herstelgericht werken voor verschillende groepen professionals.
 • Trainingen herstelgericht besturen en omgaan met grootschalige spanningen in diversiteit voor het Genootschap van Burgemeesters.
 • Workshops maturity grid herstelgericht werken met het oog op verbeteren van organisaties en samenwerking justitiepartners.
 • Ontwikkelen trainingsmateriaal rond documentaire ‘Als ik je zie dan groet ik je’ en thema herstelrecht met en voor ervaringsdeskundigen en voor professionals.
 • Mee ontwikkelen van inhoud voor nieuwe minor herstelgericht werken aan de Hogeschool InHolland.
 • Ontwikkelen en verzorgen van de training ‘Herstelrecht als innovatie van het strafrecht’ (SDU) voor juridische professionals.
 • Vier edities van de driedaagse opleiding samenlevingsproces/communityprocessing voor democratische besluitvorming bij grootschalige conflicten.
 • Verzorgen van training herstelrecht en herstelgericht werken van personeel van Exodus Midden Nederland

Organiseren

 • Mede initiatiefnemer en projectleider van Stichting Restorative Justice Nederland, het kennis- en innovatieknooppunt voor herstelrecht en herstelgericht werken in Nederland.
 • Projectleiderschap Festival van de Kwetsbaarheid (2014) en Windesheim Festival (2016).
 • Projectleider pilots Stichting Jongerenrechtbanken Nederland in Amsterdam.
 • Projectleider wetgevingsproces Proeve van Wetgeving herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering fase 1, 2 en 3 in het nieuwe wetboek van strafvordering.
 • Projectleider Huis van Herstel in detentie en nazorg: intensiveren herstelgericht werken en samenwerking tussen deelnemende organisaties.

Faciliteren

 • Dagvoorzitterschappen symposia en conferenties onder meer voor Zin in Jeugdzorg, Trias Jeugdhulp, NJI (Actieplan Professionalisering Jeugdzorg), Buurtbemiddeling 2017.
 • Faciliteren professionaliseringsworkshops rond handelingsverlegenheid en handelingskracht voor Relief, Stichting Jeugdformaat en Reclassering (3RO).
 • Faciliteren Samenlevingsproces rond dorpsvisie Voorthuizen.
 • Faciliteren Samenlevingsproces rond visie sociaal domein Wassenaar en Voorburg.
 • Faciliteren van de kenniskring slachtoffer- en herstelgericht werken van de Reclassering Midden Nederland.
 • Mee initieren en faciliteren van ‘RESCALED’, gericht op ontwikkeling van kleinschalige detentievormen in samenwerking met Europese partners in onder meer België en Italie.
 • Voorzitterschap (incidentele vervanging) Beschermingstafel Rivierenland.