Projecten

Adviseren

 • Advies en visieontwikkeling voor Ministerie van Veiligheid en Justitie rond concept beleidskader herstelbemiddeling (RJN).
 • Advies en ontwikkeling herstelplan RJN/DJI resulterend in een instrument voor het opstellen van herstelplannen per penitentiaire inrichting.
 • Lid commissie herijking van de methode van de Exodushuizen.
 • Advies en procesbegeleiding ‘Forum 15’: toekomstbestendig beleid voor het European Forum for Restorative Justice.
 • Advies rond implementatie van herstelrecht vanuit EU slachtofferrichtlijn in EU project ‘Restorative Justice in Europe – Safeguarding Victims & Empowering Professionals’.
 • Advies en onderzoek pilot ‘Wachttijd is hersteltijd’ bij politie eenheid Amsterdam gericht op inzet van mediation in strafzaken en vroegtijdig probleemoplossend werken.
 • Advies en begeleiding bij het opstellen van herstelplannen door diverse Penitentiaire Inrichtingen.

Trainen

 • Masterclasses herstel- en slachtoffergericht werken voor medewerkers van penitentiaire inrichtingen, geestelijk verzorgers en reclasseringswerkers.
 • Cursussen herstelrecht en herstelgericht werken voor verschillende groepen professionals.
 • Trainingen herstelgericht besturen en omgaan met grootschalige spanningen in diversiteit voor het Genootschap van Burgemeesters.
 • Workshops maturity grid herstelgericht werken met het oog op verbeteren van organisaties en samenwerking justitiepartners.
 • Ontwikkelen trainingsmateriaal rond documentaire ‘Als ik je zie dan groet ik je’ en thema herstelrecht met en voor ervaringsdeskundigen en voor professionals.
 • Mee ontwikkelen van inhoud voor nieuwe minor herstelgericht werken aan de Hogeschool InHolland.
 • Ontwikkelen en verzorgen van een tweedaagse training herstelrecht (SDU) voor juridische professionals in 2017 en 2018.
 • Verzorgen van de twee landelijke driedaagse trainingen samenlevingsprocessen in grootschalige conflicten.

Organiseren

 • Projectleiderschap Festival van de Kwetsbaarheid (2014) en Windesheim Festival (2016).
 • Projectleider pilots Stichting Jongerenrechtbanken Nederland in Amsterdam.
 • Projectleider wetgevingsproces herstelrecht fase 1 en fase 2 in het nieuwe wetboek van strafvordering.
 • Projectleider Huis van Herstel in detentie en nazorg: intensiveren herstelgericht werken en samenwerking tussen deelnemende organisaties.

Faciliteren

 • Dagvoorzitterschappen symposia en conferenties onder meer voor Zin in Jeugdzorg, Trias Jeugdhulp, NJI (Actieplan Professionalisering Jeugdzorg), Buurtbemiddeling 2017.
 • Faciliteren professionaliseringsworkshops rond handelingsverlegenheid en handelingskracht voor Relief, Stichting Jeugdformaat en Reclassering (3RO).
 • Faciliteren Samenlevingsproces rond dorpsvisie Voorthuizen.
 • Faciliteren Samenlevingsproces rond visie sociaal domein Wassenaar en Voorburg.
 • Faciliteren van de kenniskring slachtoffer- en herstelgericht werken van de Reclassering Midden Nederland.
 • Faciliteren onafhankelijk innovatieproject ‘Kleinschalige Detentie’ in samenwerking met Europese partners in onder meer België en Italie.