Samenlevingsproces

Sinds vorig jaar werk ik samen met Anke Siegers. Wij vonden elkaar op professionele inhoud, de passie voor mensen en samenleven en de wens een bijdrage te leveren aan de wijze waarop grootschalige kwesties en conflicten worden aangepakt. We zijn begonnen met uitwisselen en nadenken over wat onze bijdrage tot nu toe is geweest, wat die zou kunnen zijn en hoe die bijdrage er concreet uit zou kunnen zien.

In plaats van vellen vol papier produceren hebben we een nieuwe website als denkraam gebruikt. Die website is meteen ons portfolio.
Een samenlevingsproces kan worden ingezet in escalerende situaties of situaties die dreigen te escaleren. De belangen van verschillende betrokkenen staat op scherp en leveren een (potentieel) conflict op. Er is sprake van groepen die van mening verschillen of onenigheid hebben met elkaar. Het gaat om situaties waarin mensen beschadigd en geraakt zijn of zich zo voelen en betrokken (willen) zijn.

Die situaties doen zich voor als er grote belangen mee gemoeid zijn of als het gaat om een maatschappelijk gevoelig en ingewikkeld onderwerp dat als het ware ‘ontrafeld’ moet worden. De situaties spelen in de directe leefomgeving van burgers en bij spanningen tussen groepen of partijen met verschillende standpunten.
Inzet is gezamenlijk eigenaarschap en werkelijk gehoord worden en meebesluiten. Van gedoe naar een gedragen plan.

Vijftien basisprincipes bepalen het proces. Daarin staat niet de klassieke participatieladder centraal maar de trap van eigenaarschap.

Inmiddels lopen drie samenlevingsprocessen in Nederland en bereiden we een vierdaagse training voor die we in de loop van 2017 gaan verzorgen voor een groep mensen die samenlevingsprocessen willen gaan faciliteren.

Tijdens een workshop in juni deden we op een Europese conferentie een mini try out voor herstelrechtsbeoefenaren. De reacties van deelnemers waren onverkort enthousiast.

Wil je meer weten neem dan contact met ons op.