Mediation en tenuitvoerlegging

Mediation in strafzaken (MiS) mag zich naast andere herstelrechtvoorzieningen in een toenemende belangstelling verheugen. MiS wordt ingezet in de politiefase en met name in de OM- en ZM-fase. Mediation blijkt een passende herstelrechtvoorziening in het strafrecht op basis waarvan partijen zelf in de vorm van een dialoog met elkaar afspraken kunnen maken over de schade die door het strafbare feit is veroorzaakt, over toekomstig gedrag van en naar elkaar en/of ter realisering van een door hen ‘gewenste situatie’.
Wat is de mogelijke meerwaarde van mediation in de executiefase van vrijheidsbenemende sancties? Dat wil zeggen de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege, en vooral wanneer een autoriteit (selectiefunctionaris, PI-directeur, officier van justitie of rechter) een formele beslissing moet nemen met gevolgen voor alle betrokkenen. Een logische gedachte is om ook in die fase eerst de partijen zelf, namelijk het slachtoffer en de dader, indien zij dat willen (informed consent), de gelegenheid te geven om daarover afspraken te maken. In deze bijdrage breken wij een lans voor mediation in de tenuitvoerleggingsfase.