Projecten

Adviseren

 • Advies en visieontwikkeling voor Ministerie van Veiligheid en Justitie rond concept beleidskader herstelbemiddeling (RJN).
 • Advies en ontwikkeling herstelplan RJN/DJI resulterend in een instrument voor het opstellen van herstelplannen per penitentiaire inrichting.
 • Lid commissie herijking van de methode en werkwijze van de Exodushuizen.
 • Advies en procesbegeleiding ‘Forum 15’: toekomstbestendig beleid voor het European Forum for Restorative Justice.
 • Advies rond implementatie van herstelrecht vanuit EU slachtofferrichtlijn in EU project ‘Restorative Justice in Europe – Safeguarding Victims & Empowering Professionals’.
 • Advies en begeleiding bij het opstellen van herstelplannen door Penitentiaire Inrichtingen in Nederland.
 • Mee opstellen van Voorstel van Wet strekkende tot invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering inclusief strategische, ambtelijke, politieke en veldlobby.
 • Meeschrijven aan materiaal ten behoeve van de interventie ‘Handle With Care’ bij huiselijk geweld.
 • Organisatieadvies ten behoeve van NGO met betrekking tot de implementatie van herstelrecht in de werkwijze van de organisatie.
 • Strategisch adviseur ten behoeve van RESCALED Nederland.
 • Strategisch adviseur Stichting Jongerenrechtbanken Nederland.

Trainen

 • Masterclasses herstel- en slachtoffergericht werken voor medewerkers van penitentiaire inrichtingen, geestelijk verzorgers en reclasseringswerkers.
 • Opleidingen herstelrecht en herstelgericht werken voor verschillende groepen professionals.
 • Trainingen herstelgericht besturen en omgaan met grootschalige spanningen in diversiteit voor het Genootschap van Burgemeesters.
 • Workshops maturity grid herstelgericht werken met het oog op verbeteren van organisaties en samenwerking justitiepartners.
 • Ontwikkelen trainingsmateriaal rond documentaire ‘Als ik je zie dan groet ik je’ en thema herstelrecht met en voor ervaringsdeskundigen en voor professionals.
 • Mee ontwikkelen van inhoud voor nieuwe minor herstelgericht werken aan de Hogeschool InHolland.
 • Ontwikkelen en verzorgen van de training ‘Herstelrecht als innovatie van het strafrecht’ (SDU) voor juridische professionals.
 • Zes edities van de driedaagse opleiding communityprocessing voor democratische besluitvorming bij grootschalige conflicten.
 • Verzorgen van training herstelrecht en herstelgericht werken van personeel van Exodus Midden Nederland.
 • Ontwikkelen van een nieuwe driedaagse training herstelgericht en slachtofferbewust werken voor professionals in het gevangeniswezen in samenwerking met het opleidingsinstituut DJI.

Organiseren

 • Mede initiatiefnemer en projectleider van Stichting Restorative Justice Nederland, het kennis- en innovatieknooppunt voor herstelrecht en herstelgericht werken in Nederland.
 • Projectleiderschap Festival van de Kwetsbaarheid (2014) en Windesheim Festival (2016).
 • Projectleider pilots Stichting Jongerenrechtbanken Nederland in Amsterdam.
 • Projectleider wetgevingsproces Proeve van Wetgeving herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering fase 1, 2 en 3 in het nieuwe wetboek van strafvordering.
 • Projectleider Huis van Herstel in detentie en nazorg: intensiveren herstelgericht werken en samenwerking tussen deelnemende organisaties.
 • Projectleider Wetgevingsproject ‘Herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering’.
 • Oprichting van de Restorative Justice Academy, opleidingshuis en partner in opleiding en training op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken.

Faciliteren

 • Dagvoorzitterschappen symposia en conferenties onder meer voor Zin in Jeugdzorg, Trias Jeugdhulp, NJI (Actieplan Professionalisering Jeugdzorg), Buurtbemiddeling 2017.
 • Faciliteren professionaliseringsworkshops rond handelingsverlegenheid en handelingskracht voor Relief, Stichting Jeugdformaat en Reclassering (3RO).
 • Faciliteren Samenlevingsproces rond dorpsvisie Voorthuizen.
 • Faciliteren Samenlevingsproces rond visie sociaal domein Wassenaar en Voorburg.
 • Faciliteren van de kenniskring slachtoffer- en herstelgericht werken van de Reclassering Midden Nederland.
 • Mee initieren en ontwikkelen van ‘RESCALED’, gericht op het bevorderen van kleinschalige detentievormen in samenwerking met Europese partners in België. Portugal, Frankrijk en Noorwegen.
 • Voorzitterschap (incidentele vervanging) Beschermingstafel Rivierenland.

Onderzoeken

 • Wachttijd is Hersteltijd – beknopt ontwikkelonderzoek naar betekenisvol, probleemoplossend en herstelgericht afdoen binnen de politie eenheid Amsterdam.
 • Klant is Koning – vervolgproject op Wachttijd is Hersteltijd binnen de politie eenheid Amsterdam.
 • Ultimum Remedium of Optimum Remedium – in samenwerking met Ronald van Steden (VU-FSW) verrichten van een NWA gefinancierd onderzoek naar de toepassing van herstelrechtvoorzieningen in de politiefase.