Projecten

Adviseren

 • Advies en visieontwikkeling voor Ministerie van Veiligheid en Justitie rond concept beleidskader herstelbemiddeling (RJN).
 • Advies en ontwikkeling herstelplan RJN/DJI resulterend in een instrument voor het opstellen van herstelplannen per penitentiaire inrichting.
 • Lid commissie herijking van de methode en werkwijze van de Exodushuizen.
 • Advies en procesbegeleiding ‘Forum 15’: toekomstbestendig beleid voor het European Forum for Restorative Justice.
 • Advies rond implementatie van herstelrecht vanuit EU slachtofferrichtlijn in EU project ‘Restorative Justice in Europe – Safeguarding Victims & Empowering Professionals’.
 • Advies en begeleiding bij het opstellen van herstelplannen door Penitentiaire Inrichtingen in Nederland.
 • Mee opstellen van Voorstel van Wet strekkende tot invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering inclusief strategische, ambtelijke, politieke en veldlobby.
 • Meeschrijven aan materiaal ten behoeve van de interventie ‘Handle With Care’ bij huiselijk geweld.
 • Organisatieadvies ten behoeve van NGO met betrekking tot de implementatie van herstelrecht in de werkwijze van de organisatie.
 • Strategisch adviseur ten behoeve van RESCALED Nederland.
 • Strategisch adviseur Stichting Jongerenrechtbanken Nederland.

Trainen

 • Masterclasses herstel- en slachtoffergericht werken voor medewerkers van penitentiaire inrichtingen, geestelijk verzorgers en reclasseringswerkers.
 • Opleidingen herstelrecht en herstelgericht werken voor verschillende groepen professionals.
 • Trainingen herstelgericht besturen en omgaan met grootschalige spanningen in diversiteit voor het Genootschap van Burgemeesters.
 • Workshops maturity grid herstelgericht werken met het oog op verbeteren van organisaties en samenwerking justitiepartners.
 • Ontwikkelen trainingsmateriaal rond documentaire ‘Als ik je zie dan groet ik je’ en thema herstelrecht met en voor ervaringsdeskundigen en voor professionals.
 • Mee ontwikkelen van inhoud voor nieuwe minor herstelgericht werken aan de Hogeschool InHolland.
 • Ontwikkelen en verzorgen van de training ‘Herstelrecht als innovatie van het strafrecht’ (SDU) voor juridische professionals.
 • Zeven edities van de driedaagse opleiding communityprocessing voor democratische besluitvorming bij grootschalige conflicten.
 • Verzorgen van training herstelrecht en herstelgericht werken van personeel van Exodus Midden Nederland.
 • Ontwikkelen en verzorgen van een nieuwe driedaagse training herstelgericht en slachtofferbewust werken voor professionals in het gevangeniswezen in samenwerking met het opleidingsinstituut DJI.

Organiseren

 • Mede initiatiefnemer en projectleider van Stichting Restorative Justice Nederland, het kennis- en innovatieknooppunt voor herstelrecht en herstelgericht werken in Nederland.
 • Projectleiderschap Festival van de Kwetsbaarheid (2014) en Windesheim Festival (2016).
 • Projectleider pilots Stichting Jongerenrechtbanken Nederland in Amsterdam.
 • Projectleider wetgevingsproces Proeve van Wetgeving herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering fase 1, 2 en 3 in het nieuwe wetboek van strafvordering.
 • Projectleider Huis van Herstel in detentie en nazorg: intensiveren herstelgericht werken en samenwerking tussen deelnemende organisaties.
 • Projectleider Wetgevingsproject ‘Herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering’.
 • Oprichting van de Restorative Justice Academy, opleidingshuis en partner in opleiding en training op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken.
 • Programmaleider  ‘Changing Justice Gears’. Het gaat om een driejarig veranderprogramma samen met de rechterlijke macht.Het doel is om het strafrecht verder te humaniseren en herstel en rehabilitatie te bevorderen door alternatieven voor de kortdurende detentie te bevorderen.

Faciliteren

 • Dagvoorzitterschappen symposia en conferenties onder meer voor Zin in Jeugdzorg, Trias Jeugdhulp, NJI (Actieplan Professionalisering Jeugdzorg), Buurtbemiddeling 2017.
 • Faciliteren professionaliseringsworkshops rond handelingsverlegenheid en handelingskracht voor Relief, Stichting Jeugdformaat en Reclassering (3RO).
 • Faciliteren Samenlevingsproces rond dorpsvisie Voorthuizen.
 • Faciliteren Samenlevingsproces rond visie sociaal domein Wassenaar en Voorburg.
 • Faciliteren van de kenniskring slachtoffer- en herstelgericht werken van de Reclassering Midden Nederland.
 • Mee initieren en ontwikkelen van ‘RESCALED’, gericht op het bevorderen van kleinschalige detentievormen in samenwerking met Europese partners in België. Portugal, Frankrijk en Noorwegen.
 • Voorzitterschap (incidentele vervanging) Beschermingstafel Rivierenland.

Onderzoeken

 • Wachttijd is Hersteltijd – beknopt ontwikkelonderzoek naar betekenisvol, probleemoplossend en herstelgericht afdoen binnen de politie eenheid Amsterdam.
 • Klant is Koning – vervolgproject op Wachttijd is Hersteltijd binnen de politie eenheid Amsterdam.
 • Ultimum Remedium of Optimum Remedium – in samenwerking met Ronald van Steden (VU-FSW) verrichten van een NWA gefinancierd onderzoek naar de toepassing van herstelrechtvoorzieningen in de politiefase.