Werkvelden

Veiligheid: verantwoorden en herstellen

Veiligheid en rechtvaardigheid zijn essentiële waarden in onze maatschappij. Ze stellen burgers en professionals voor een verantwoordelijkheid. Veiligheid is in de laatste jaren in toenemende mate een multidisciplinair vraagstuk geworden. De maatstaf ervan wordt gevonden in de maatschappij zelf. Wat strafbaar is en hoe mensen op strafbaar gedrag reageren is gebonden aan tijd en plaats. Herstelrecht gericht op herstel voor alle betrokkenen levert daaraan ook de komende jaren een prominente bijdrage.

 

Samenlevingsprocessen: verhouden en herstellen

Samenleven betekent dat individuen en groepen zich tot elkaar verhouden. Belangrijk is dat individuen en groepen waar mogelijk eigenaarschap houden over processen binnen de samenleving. Mensen vormen vanuit diversiteit via allerlei processen vitale gemeenschappen met elkaar. Onderlinge verhoudingen leiden soms tot conflicten. Eigenaarschap over die conflicten en situaties en een op herstel gerichte benadering zijn voor mij belangrijke ingrediënten om van die conflicten te leren en ze als onderdeel van samenleven te zien. Het versterken van het vermogen tot herstel zie ik als een van de belangrijkste uitdagingen van samenlevingsprocessen.

 

Jeugd: aansluiten en eigen regie

Jeugd en jongeren hebben recht op bescherming en een onbedreigde groei om zich als kind een volwaardige plaats in de samenleving te veroveren op weg naar volwassenheid. Volwassenen maar ook andere jongeren en allereerst het eigen netwerk kunnen daarbij ondersteunen. Zij zorgen met oog voor eigenheid van het kind voor een optimale omgeving waarin kinderen opgroeien in zelfstandigheid, gebruik makend van eigen kennis, ervaring en waarden. Aansluitend kunnen professionals daaraan een positieve bijdrage leveren. Soms is bescherming nodig. In alle gevallen is aansluiten, uitgaande van de eigen kracht van kinderen en ouders/opvoeders, een essentiële opgave.

 

Professionaliseren: veranderen en vitaliseren

In mijn praktijk en projecten spelen verborgen vraagstukken rond zingeving, identiteit, drijfveren, motivatie en ethiek vrijwel altijd een rol. Dat zijn in de uitoefening van mijn praktijk de verbindende schakels tussen werkhouding, inhoud en uitvoering.  Die verbindende schakels vormen de motor voor verandering en vitaliteit. Ook spelen deze schakels een centrale rol bij professionaliserings- en organisatievraagstukken. In mijn visie vormt de driehoek van kennis, vaardigheden en waarden een vitale verbinding in en tussen mensen en binnen organisaties of groepen.