Wetgevingsproces

Het Wetboek van Strafvordering bevat de spelregels van het strafrecht. Dit wetboek ondergaat de komende jaren een verandering en wordt aangepast aan de wensen van deze tijd. Natuurlijk mag goede regelgeving en goede inbedding van herstelrecht daarin niet ontbreken. Herstelrecht is momenteel in één artikel (51h Sv) geregeld. Daarin staat dat het openbaar ministerie bevordert dat de politie in een zo vroeg mogelijk stadium het slachtoffer en de verdachte mededeling doet van de mogelijkheden tot bemiddeling. De rechter houdt indien hij/zij een straf en maatregel oplegt rekening met de uitkomsten van die bemiddeling.

Een groep mensen verbonden aan Restorative Justice Nederland en de Universiteit van Maastricht heeft daartoe een initiatiefgroep ingericht om te komen tot een proeve van wetgeving. Ruim 100 professionals uit de strafrechtsketen zijn benaderd om mee te denken. Een denktankbijeenkomst in juni 2016 en een feedbackbijeenkomst in oktober 2016 verder ligt er nu een concept. Dat concept wordt verder bijgeslepen op basis van de commentaren van deze betrokken professionals.

Ik heb nooit geweten dat een wetgevingsproces zo leuk kan zijn. In een prachtige entourage onder het genot van een goede gedachtewisseling, een hapje en een drankje leverde iedereen een positieve bijdrage aan een proeve van wetgeving voor de toekomst.

We zijn er nog niet. Wel is ons voornemen de proeve van wetgeving begin 2017 aan te bieden aan leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Een aantal leden van deze commissie heeft al interesse getoond in de uiteindelijke opbrengst. En natuurlijk voelen we ons zeer gesteund door het onlangs kamerbreed aangenomen amendement van Jeroen Recourt (PvdA) waardoor mediation in strafzaken gefinancierd blijft. Hoe mooi kan een proeve van wetgeving dan ‘landen’?

We zijn niet klaar als de proeve van wetgeving is ‘afgeleverd’. Het proces dat we doorliepen smaakt naar meer en we zijn dan ook steevast van plan het verdere wetgevingsproces actief te volgen.